Биро рада брише незапослене због нејављања и одбијања сарадње

У току прошле године са евиденције НСЗ-а скинуто 594.656 грађана, али је њих 225.695 избрисано због непридржавања законских одредби.

евиденција НСЗ
Са једног од сајмова за запошљавање / Фото: Раде Крстинић

Само током фебруара с евиденције Националне службе за запошљавање (НСЗ) избрисане су 26.253 незапослене особе. Од тог броја њих 11.066 засновало је радни однос по разним основама. Интересантно је међутим то да је од тих људи само једна незапослена особа основала самосталну делатност средствима НСЗ-а због чега је избрисана са бироа рада, док је 1.112 незапослених испунило услов за пензионисање. Међу њима, 501 особа је навршила 65 година живота чиме је стекла услов за пензију. С евиденције су се током фебруара, по подацима из Статистичког билтена НСЗ-а, одјавила и 382 незапослена, а 123 из осталих разлога. Међу таквима су били и у случајеви смрти или пресељења корисника. Брисање са евиденције НСЗ-а могуће је и због непридржавања законских одредби о обавезама незапосленог. Тако је у фебруару чак 13.570 незапослених избрисано с бироа рада. Од тог броја 11.678 неоправдано се није јавило или одазвало позиву НСЗ-а, због чега су избрисани на одређени рок, док се 1.634 њих није одазвало на индивидуални разговор са саветником у НСЗ-у, а 58 је својом кривицом прекинуло или није завршило додатно образовање. У билтену пише и да се 45 незапослених није јавило послодавцу којем га је НСЗ упутио за запослење, 11 је одбило додатно образовање и обуку, а 92 је одбило да прихвати понуђено учешће у програму активних мера за запошљавање.

У НСЗ-у напомињу да у складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености, особе пријављене на биро рада имају обавезу да активно траже посао и због тога се непосредно обраћају послодавцу.

– Потребно је да се са НСЗ-ом утврди индивидуални план запошљавања и да особа поштује сва права и обавезе које по њему има, а то је да учествује у мерама политике запошљавања, не одбија понуђено запослење, образовање и обуку, да се јавља послодавцима због разговора о запослењу, да се лично јавља НСЗ-у због обавештавања о могућностима и условима запослења и посредовања, и то најмање једном у три месеца, као и на сваки позив службе. Треба и да обавести НСЗ о свакој промени која утиче на стицање или губљење права или обавеза по закону, најкасније пет дана од настанка промене… – набрајају у НСЗ-у.

Уколико незапослени без оправданог разлога не испоштује своје обавезе према НСЗ-у, а то значи ако се не јави у законским роковима и на захтев службе не достави доказ о активном тражењу запослења, или ако одбије понуђено посредовање у запошљавању, не јави се послодавцу коме га је упутила НСЗ, одбије да утврди индивидуални план запошљавања, својом кривицом напусти учешће у мерама запошљавања, не одазове се на позив НСЗ-а, обавља рад без закљученог уговора о раду или уговора по основу којег остварује право на рад ван радног односа, аутоматски ће бити избрисан са евиденције. Из свих могућих разлога само прошле године са евиденције је скинуто 594.656 грађана, али је њих 225.695 избрисано јер се нису придржавали законских одредби.

У којим све случајевима незапослени онда може да очекује да се поново врати на евиденцију НСЗ-а?

– Лице које тражи запослење а брисано је са бироа, има право опет да се уведе у евиденцију НСЗ-а по истеку шест месеци од дана престанка вођења евиденције. Изузетно, уколико је корисник новчане накнаде избрисан јер је обављао рад без закљученог уговора, има право да се поново уведе у евиденцију по истеку рока од девет месеци. Ако постоји оправдани разлог за нејављање, незапослени је дужан да се лично јави и обавести НСЗ одмах по престанку тог разлога. Међу њима су лични здравствени или разлози чланова породице, али и други оправдани разлози настали без воље и кривице незапосленог – напомињу у НСЗ-у.

Марија Бракочевић, Политика