Драматично: Ивица Дачић ОТРОВАН у Африци!

Лидеру СПС Ивици Дачићу је током службеног пута у једну земљу Црног континента позлило, па је морао да потражи помоћ лекара, који су га прикључили на инфузију.

ивица дачић
Фото: Драгана Удовичић, Курир

Шеф ср­п­ске ди­пло­ма­ти­је Иви­ца Да­чић је то­ком афри­ч­ке ди­пло­мат­ске ту­ре до­жи­вео пра­ву дра­му ка­да му је по­зли­ло на­ј­ве­ро­ват­ни­је због ло­кал­ног спе­ци­ја­ли­те­та ко­ји је про­бао, са­зна­је Ку­рир! Ми­ни­стру Да­чи­ћу је, ка­ко са­зна­је­мо, би­ло ло­ше од ко­зјег гу­ла­ша, што је спе­ци­ја­ли­тет у Бу­р­ки­ни Фа­со, али ка­да је при­мио ин­фу­зи­ју, ње­го­во ста­ње се по­бо­љ­ша­ло.

Извор Ку­ри­ра от­кри­ва да, иа­ко је Да­чић до­брог оп­штег здра­в­стве­ног ста­ња, ова­кве си­туа­ци­је ни­су при­јат­не, на­ро­чи­то ако се на­ла­зи­те у не­при­сту­па­ч­ним и ег­зо­ти­ч­ним зе­мља­ма.

Егзотична места

– Он че­сто пу­ту­је по афри­ч­ким зе­мља­ма јер је то део стра­те­ги­је за сма­ње­ње бро­ја зе­ма­ља ко­је су приз­на­ле Ко­со­во. Ве­ро­ват­но му је опао иму­ни­тет, не­дав­но је имао јак ви­рус, чак је два да­на про­вео код ку­ће. На ова­квим пу­то­ва­њи­ма во­ди се ра­чу­на и шта се је­де, али про­ме­на кли­ме, вре­ме­н­ска ра­зли­ка, па и во­да мо­гу да иза­зо­ву по­вра­ћа­ње и ди­ја­ре­ју. До­бро је да је по­сле бр­зе ин­те­р­ве­н­ци­је ле­ка­ра ми­ни­стру би­ло знат­но бо­ље – от­кри­ва извор Ку­ри­ра.

И сам Да­чић је пра­к­ти­ч­но за Ку­рир по­твр­дио на­ша са­зна­ња.

– Био сам исц­р­пљен. Очи­глед­но сам по­јео не­што на шта ми ор­га­ни­зам ни­је на­ви­као. Не знам од че­га, мо­жда од хра­не или ко зна че­га. Јео сам што и сви дру­ги из де­ле­га­ци­је, али… Афри­ч­ка кли­ма је дру­га­чи­ја. Не­ка­да ор­га­ни­зам у тим ег­зо­ти­ч­ним зе­мља­ма одреа­гу­је бу­р­ни­је, па не зна­те да ли је због про­ме­не кли­ме или не­ких ја­ких за­чи­на. Са­да ни­је стра­шно, али, искре­но, ни­је ми би­ло све­јед­но. Хва­ла што се ин­те­ре­су­је­те. Та­ч­но је да сам не­ко­ли­ко са­ти био пот­пу­но исц­р­пљен, али ка­да сам при­мио ин­фу­зи­ју, би­ло ми је бо­ље – ре­као је Да­чић и до­дао:

ивица дачић
Фото: Курир

Напоран темпо

– Тру­дим се да због на­пор­ног те­м­па свој ор­га­ни­зам оја­чам ви­та­ми­ни­ма. А што се ти­че хра­не, во­дим ра­чу­на јер имам по­ви­шен ше­ћер.

– Са­да сам као нов и спре­ман сам за сва иску­ше­ња ко­ја су пред на­ма као др­жа­ви.

Ина­че, ми­ни­стар ди­пло­ма­ти­је по­се­ћу­је зе­мље афри­ч­ког кон­ти­нен­та као део на­ше стра­те­ги­је о по­вла­че­њу приз­на­ња не­за­ви­снос­ти Ко­со­ва и Ме­то­хи­је.

С. Ма­ли­шић – С. Ђурић, Курир