Док цела Србија жали за жртвама, Влада мења закон да би одузимала људске органе

Влада Србије усвојила је измене и допуне Закона о пресађивању људских органа, као и измене и допуне Закона о људским ћелијама и ткивима, и проследила их Скупштини Србији на усвајање. Ови закони регулишу начин и услове под којима се могу узимати органи и ткива за пресађивање.

пресађивање органа

Ова тема постала је актуелна после најава да ће донатори органа бити сви који се нису изјаснили супротно. Последњих година било је прописано да се они који желе да донирају своје органе морају пријавити као донатори, пише Н1.

У Закону о пресађивању људских органа наводи се, у одредбама које су додате и измењене, да се „људски органи са умрлог лица могу узети ради пресађивања само ако се то лице за живота није противило даривању усмено или у писменом облику“.

„Изјава о противљењу даривања људских органа, односно ткива даје се на прописаном обрасцу здравственом раднику који је изабрани лекар даваоца органа, односно ткива, односно овлашћеном лицу за евидентирање писмене изјаве у управи за биомедицину. Малолетно лице и пунолетно лице које није пословно способно изјаву о противљењу дају у присуству родитеља, односно старатеља“, пише у закону.

Изјава о противљењу може се опозвати на начин на који је дата, прецизира се.

„Изјава о противљењу уписује се у Регистар лица која не желе да дарују своје органе, односно ткива, који води овлашћено лице које има својство руковаоца у предметној обради у управи за биомедицину. Начин давања изјаве о противљењу и изјаве о опозиву изјаве о противљењу, садржај обрасца изјаве о противљењу и обрасца изјаве о опозиву изјаве о противљењу, начин вођења и провере регистра лица која не желе да дарују своје органе, односно ткива, услови за дозвољеност обраде од стране руковаоца, врсте података које су предмет обраде, лица на које се подаци о личности односе, лица којима се подаци могу открити и сврха њиховог откривања, рок похрањивања и чувања података, као и друге посебне радње и поступак обраде, укључујући и мере за обезбеђивање законите и поштене обраде, прописује министар надлежан за послове здравља“, наглашено је.

Уколико изјава о противљењу није евидентирана у регистар лица која не желе да дарују своје органе или ткива, „пристанак за узимање људских органа са умрлог лица дају пунолетно дете, супружник, ванбрачни партнер или родитељи умрлог лица, у тренутку када буду обавештени о смрти потенцијалног даваоца“, прописује се.

Ако, пак, умрло лице нема ниједног члана породице, односно сродника, пристанак за узимање ткива даје пунолетни брат или сестра умрлог лица.

„Са умрлог малолетног лица, које је за живота било под родитељским старањем, дозвољено је узимање људских органа само на основу писменог пристанка оба родитеља, односно једног родитеља ако је други родитељ умро или је непознат или је потпуно лишен пословне способности или је био потпуно лишен родитељског права према умрлом малолетном лицу“, додаје се.

Такође, са умрлог малолетног лица које је за живота било без родитељског старања, дозвољено је узимање људских органа и ткива на основу писменог пристанка његове бабе, деде, пунолетног брата или сестре.

„Са умрлог пунолетног лица коме је за живота на основу одлуке надлежног органа делимично или у потпуности одузета пословна способност, дозвољено је узимање људских органа на основу писменог пристанка члана породице, односно сродника или пунолетног унука, унуке, брата или сестре“, наводи се у изменама закона.

Са умрлог лица који нема чланове породице или сроднике који могу дати пристанак, дозвољено је узимање људских органа на основу сагласности Етичког одбора здравствене установе који се образује у складу са законом којим се уређује здравствена заштита, под условом да лице које је до тренутка смрти било старатељ умрлог потврди да се умрли није за живота томе изричито успротивио.

„Са умрлог лица који није држављанин Србије, односно нема стално настањење у Републици Србији, дозвољено је узимање људских органа и ткива само на основу писменог пристанка супружника, односно ванбрачног партнера, родитеља, пунолетног брата, односно сестре или пунолетног детета умрлог лица“, прописују ова два закона.

пресађивање органа
Информације о локацији ће издавати јавни бележници / Фото: А. Васиљевић

Укида се плаћање конверзије за земљиште

Још један законски предлог предат је током дана жалости. Наиме, нацрт измена закона о планирању и изградњи предвиђа да све нове зграде морају имати сертификат о енергетским својствима зграде, власници објеката морају бити бесплатно прикључени на инфраструктуру.

Плаћање конверзије за грађевинско земљиште биће коначно укинуто, док ће накнаду за претварање права коришћења у право својине плаћати спортска друштва, стамбене и земљорадничке задруге, као и они на које се примењује Анекс Г о сукцесији. Ово је предвиђено Нацртом измена закона о планирању и изградњи.

Осим што се укида Закон о конверзији уз накнаду одређеној категорији лица, међу којима су најзаступљенији власници приватизованих предузећа, што је прилично кочило градњу, убудуће ће сви који хоће нешто да граде много брже долазити до грађевинских дозвола.

Прилично ће бити унапређен електронски систем за издавање грађевинских дозвола (ЦЕОП), увођењем нових функционалности и побољшањем постојећих, нарочито увођење е-простора, којим, поступак за израду и измену планске документације постаје ефикаснији и бржи. Електронски систем издавања грађевинских дозвола који се примењује осам година дао је добре резултате, о чему сведоче бројке које показују да је 2021. издато 30.177 грађевинских дозвола, а 2015. три пута мање, односно 10.438, али су била потребна додатна унапређења овог система како би овај поступак био још ефикаснији.

Н1 / Политика