Прва честитка грађанима Црне Горе од „новог“ председника – ХОМОСЕКСУАЛНИ БРАЧНИ ПАРОВИ ће бринути о деци

Према нацрту Закона о животном партнерству особа истог пола склапање „регистрованог партнерства“ идентично је склапању брака. Тај чин обавља матичар у присуству сведока, односно кумова, у свечаној сали, а партнери као и супружници могу променити презиме или свом додати још једно. Овим законом је предвиђено да ће хомосексуални парови моћи заједнички да се брину о деци једног од партнера, уколико их он има.

хомосексуални парови
Фото: илустрација/pixabay

Како пише подгорички Дан, тим актом који је утврдила радна група наводи се да је „партнер који није родитељ детета дужан да издржава децу дугог партнера ако она немају сродника који су по закону којим се уређују породични односи дужни да их издржавају или сродници немају могућности за то”. Та обавеза за партнера постоји и после смрти родитеља детета, с тим што партнер нема могућност да усвоји дете, осим у ситуацијама када комплетна родбина одбије да прихвати малолетника.

„У хитним случајевима, када прети непосредна опасност за децу, партнер има право да донесе хитне одлуке о предузимању неопходних радњи у складу с интересима деце и да о томе одмах обавести родитеља. Свакодневне одлуке у вези с децом може доносити и партнер уз пристанак родитеља деце“, наводи се у нацрту закона који би ускоро требало да усвоји Влада, а потом проследи Скупштини на усвајање.  Текст овог прописа још увек је могуће мењати све док је у форми нацрта.

„Како сазнајемо, предложеним нацртом закона задовољни су представници Владе, али и невладиног сектора који су укључени у израду. Према поузданим информацијама, у процесу израде акта постигнут је висок степен сагласности свих страна, а у наредним данима требало би да се уреде само неке техничке ствари“, стоји у тексту Дана.

Што се тиче законских услова за склапање истополног брака, будући партнери морају да докажу да већ нису у браку или регистрованом партнерству, да нису млађи од 18 година, а у заједницу не могу ступити блиски сродници. Сродство засновано усвојењем представља сметњу за закључење партнерства на исти начин као и крвно сродство.

Закон не признаје истополне ванбрачне заједнице, као што је то случај код хетеросексуалаца, тако да је склапање „регистрованог партнерства“ услов за остваривање било ког права прописаног законом. Евиденцију склопљених партнерстава води надлежни орган државне управе.

У акту се наводи да партнери имају право на заједничку имовину, али и да они током трајања партнерства или пре закључења могу своје имовинске односе на постојећој или будућој имовини уредити уговором. Они могу и наслеђивати имовину, а предмет наслеђивања, према овом закону, јесте имовина партнера стечена у току трајања партнерства. На сва остала питања наслеђивања примењују се одредбе закона којима је уређено право наслеђивања, при чему је партнер у праву наслеђивања изједначен са брачним супружником.

Партнери имају право на здравствену заштиту и здравствено осигурање на начин, по поступку и у обиму као брачни супружник и чланови његове уже породице у складу с прописима из области здравства.

хомосексуални бракови
Фото: илустрација

– Партнери и деца коју партнери издржавају, имају право на социјалну и дечју заштиту као и брачни супружници и деца на начин, по поступку и у обиму у складу са прописима из области социјалне и дечје заштите. Што се тиче породичних пензија у случају смрти осигураника или корисника пензије под члановима породице, осим лица утврђених прописима из пензијско имовинског осигурања сматра се и партнер, дете над којим партнер остварује издржавање и дете преминулог партнера које је партнер издржавао. Чланови породице партнера остварују право на породичну пензију према прописима којима се уређује пензијско осигурање – наводи се у закону.

У акту пише да партнери и деца коју партнери издржавају, имају право на привремени боравак ради спајања партнерства, права на држављанство на начин, по поступку и обиму као брачни супружници и деца у складу с прописима којима се уређује привемени боравак и стицање држављанства.

– Партнер који је склопио партнерство или брак са особом истог пола, између црногорског држављанина и држављанина неке друге државе, и регистровао у складу с прописима државе у којој је партнерство или брак склопљен, има право да поднесе захтев за одобрење привременог боравка у Црној Гори, у складу с посебним законом. Партнерство, односно брак лица истог пола између црногорског држављанина и држављанина неке друге државе, изједначено је у погледу права, обавеза и положаја са грађанским партнерствима склопљеним у складу са одредбама овога закона и посебних прописа којима се уређује положај странаца у Црној Гори – наводи се у закону.

Лице која је у грађанском партнерству с црногорским држављанином може стећи црногорско држављанство под истим условима као и особа која је у браку с црногорским држављанином.

Партнери имају право на правичну новчану накнаду неимовинске штете у случају смрти или тешког инвалидитета свог партнера за своје душевне болове.

Предвиђени и разводи

Партнер може тражити раскид партнерства ако су партнерски односи озбиљно и трајно поремећени или кад се из других разлога не може остварити сврха партнерства. Раскид партнерства може тужбом суду захтевати један партнер, а оба партнера споразумним предлогом. Уз предлог за споразумни раскид партнерства, партнери су дужни да суду поднесу писани споразум о деоби заједничке имовине.

Гарантована приватност

хомосексуални парови
Фото: илустрација

Партнери споразумно и заједнички одлучују о свим питањима од значаја за заједнички живот, а имају право на заштиту приватности, заједничког живота и дома. Такође, имају обавезу међусобног помагања и пружања његе и помоћи у случају болести.

– Партнер који нема довољно средстава за издржавање, неспособан је за рад или се не може запослити, има право на издржавање од другог партнера, сразмерно његовим материјалним могућностима. Суд може, узимајући у обзир све околности случаја, одбити захтев за издржавање, ако издржавање тражи партнер који се без озбиљног повода од стране другог партнера грубо или недолично понашао у партнерству или је злонамерно или без оправданог разлога напустио свог партнера, или ако би његов захтев представљао очигледну неправду за другог партнера – наводи се у закону.

Дан/Хронограф